ZŠ a MŠ Čelechovice na Hané

ZŠ a MŠ Čelechovice na Hané

Historie školy ZŠ a MŠ Čelechovice na Hané

Školství v Čelechovicích na Hané začíná psát svou historii v roce 1873. Do té doby neměla obec svou školu. Část žáků docházela do Kostelce na Hané, část do Smržic. Teprve v tomto roce mohou školáci zůstat ve své obci. Vyučuje se ve vyklizeném Beránkově gruntě.

Už o necelé dva roky později však uprostřed obce stála nová obecná škola/nynější obecní úřad/ – nejprve jednotřídní, později dvojtřídní a od roku 1891 trojtřídní. Počty žactva rok od roku rostou, proto radní v letech 1909-1911 nechali postavit novou pětitřídní školu, která slouží žákům 1.stupně základní školy dodnes.

O postavení vlastní měšťanské školy uvažovali občané Čelechovic již za 1.republiky. Od roku 1928 zástupci Čelechovic a Smržic několikrát jednají o tom, kde bude škola umístěna. K dohodě nedochází. Až v roce 1935 bylo rozhodnuto, že škola bude stát na území Čelechovic a do jejího obvodu budou začleněny i obce Smržice, Studenec, Slatinky a Třebčín. Je schválen projekt, stavební pozemek, vydáno povolení ke stavbě. Plánované náklady činí jeden milion korun, na knížce je o půl milionu více. Zdá se, že nic nebrání tomu, aby se občané a žáci obvodu brzy dočkali důstojného stánku pro vzdělávání.

Skutečnost je však poněkud jiná. Zbytečným dohadováním obcí byl čas promarněn, až přišel zákaz stavby veřejných budov a stavba školy uvízla po celou válku. V roce 1946 úřady znovu schválily místo pro stavbu-pozemek ležící podél silnice do Smržic, sousedící se sokolovnou. Přípravné práce začaly v roce 1947 poté, co Smržice, Čelechovice a Studenec ustavily stavební odbor, do jehož čela se postavil předseda čelechovického národního výboru Vladimír Kolrus. Ten sehrál důležitou roli, když s velkým úsilím odstraňoval překážky, které do cesty stavbě školy kladla liknavost úřadů i stavebních podniků, nástup komunistické moci, rozmary přírody i neochota řady občanů pomoci dotáhnout dobrou myšlenku do konce.

Na stavbě se postupně podílely tři firmy. První slibuje předat objekt v srpnu 1948. Už na podzim předchozího roku je však vidět, že se jí to zřejmě nepodaří. Chybí dostatek dělníků, stavba se vleče a ke všemu se objevuje voda v základech. Ty musejí být prohloubeny a mizí v nich 13 vagonů betonu. Změna společenských poměrů v únoru 1948 pak znamená, že stavbu přebírá brněnský podnik Konstruktiva. Ani za jeho působení však výstavba školy nespěje k zdárnému konci a přebírá ji prostějovský Průmstav. Situace se však nemění k lepšímu a stavba je z nepochopitelných důvodů zastavena na celý další rok.

Až v srpnu roku 1949 se znovu začíná stavět. Dokončení se plánuje až v roce 1951, což je už tříletý skluz proti původnímu projektu. Podnik dodává objekt ke kolaudaci v červnu 1951.Neodvedl příliš dobrý výkon, protože kolaudační komise našla na stavbě šest desítek závažných vad. Přesto, že podniky, které se na dokončení stavby podílely, dostaly na jejich odstranění šest týdnů, jejich náprava trvala několik let. Školní rok 1951-1952 i přes tyto nedostatky začal. A to díky úsilí a obětavosti učitelů v čele s ředitelem Robertem Spurným, několika maminkám a žákům. Ti během dvou týdnů uklidili školu, připravili učebny a umyli podlahy a okna. Když se 1.září scházely do nové budovy děti, vítala je škola v plném lesku.

Charakteristika školy

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané

Součásti školy:

  • Základní škola IZO 102 591 148
  • Mateřská škola IZO 107 609 975
  • Školní družina IZO 118 900 048
  • Školní jídelna IZO 150 009 038

Zřizovatel: Obec Čelechovice na Hané

Právním subjektem jsme od 1.1.2002.

Ve školním roce 2022/2023 budeme vyučovat podle nového školního vzdělávacího programu ve všech ročnících.

Ve školním roce 2022/2023 otvíráme 9 tříd. Na 1. stupni 4 třídy s cca 63 žáky a na 2. stupni 5 tříd s 103 žáky. Dohromady tedy bude naši základní školu navštěvovat 166 žáků. Žáci na 1. stupni se budou maximálně učit 26 hodin týdně, na druhém stupni maximálně 32 hodin týdně. Na 1. stupni máme 1 třídu se spojenými ročníky a to 4.+5. ročník. Tato skutečnost klade zvýšené nároky na práci učitelů. Na 2. stupni jsou v 8. ročníku 2 třídy v ostatních ročnících vždy 1 třída s průměrnou naplněností přes 20 žáků na třídu.

Výuka žáků 3. až 9. ročníku a 2. oddělení školní družiny bude probíhat zejména na nové budově základní školy (U Sokolovny275), výuka žáků 1. a 2. ročníku a 1. oddělení školní družiny bude soustředěno na starší budovu školy (Hlavní 12). Školní družina s celkovou kapacitou 60 žáků bude dělena na 2 oddělení a bude v provozu od 6:30 do 16:25.

Jsme spádovou školou pro sousední obec Smržice. Žáci naší školy se stravují ve školní jídelně, která je umístěna v nové budově školy. Škola se řídí principy demokracie a humanity. Tyto principy jsou zakotveny v základních dokumentech školy – školním vzdělávacím programu, školním řádu a v klasifikačním řádu.

Velkou pozornost věnují pedagogové nápravě poruch učení a chování. K těmto žákům přistupujeme individuálně, podle potřeb každého žáka.
Stejnou pozornost věnujeme nadaným a talentovaným žákům, kteří mají možnost se účastnit soutěží a olympiád. Učitelé připravují žáky na soutěže a jsou jim odbornými poradci.

Škola pořádá pro žáky celou řadu akcí, z nichž se staly pěkné školní tradice. Návštěvy divadel, exkurze, výlety, projektové dny a týdny, výstavy žákovských prací, adventní zastavení a školní akademie.
Každoročně pořádáme pro žáky 1.stupně školu v přírodě a pro žáky 6.- 9.ročníku lyžařský výcvik a zimní školu v přírodě.
Žáci připravují volnočasové aktivity pro třídní kolektiv-např.
Drakiáda pro žáky ŠD, organizují sběrové akce apod. Po skončení vyučování mohou žáci využívat nabídky různých kroužků, které škola nabízí podle zájmu žáků.

Při výuce využíváme PC učebny, kde mají žáci k dispozici 20 počítačů s připojením na internet. Oblíbená je též literární učebna se žákovskou knihovnou, součástí fyzikálně-chemické učebny je i nová laboratoř. V minulém školním roce byla jazyková učebna vybavena výukovým systémem s mikrofony a sluchátky a s propojením k učitelské PC stanici.

V letošním školním roce bude zprovozněna zrekonstruovaná polytechnická učebna, kde se budou vyučovat praktické činnosti, technika, dílenské práce, práce s technickými materiály, elektrotechnika, konstrukční činnosti a práce se stavebnicemi.

Všechny kmenové i odborné učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektory a notebooky.
Naším cílem je zkvalitnit a obohatit výuku, aktivizovat žáky a dát jim možnost pracovat tvořivě a samostatně. Snažíme se, aby byli žáci dobře připraveni na vstup do života.

Školská rada

Za zákonné zástupce žáků:

Tereza Omelková
Marta Nevrlá

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Hana Luptovcová
Mgr. Šárka Kamenná

Za zřizovatele:

Ivana Vožďová
Jana Kovalčíková