Povinné informace

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. NÁZEV

Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Zřizovatel

Obec Čelechovice na Hané
Hlavní 9
798 16 Čelechovice na Hané

Spojení

Tel.: 582 373 623

Starostka obce: Bc. Jarmila Stawaritschová, 724 183 624

Místostarosta obce: Bc. Vít Buriánek, 608 522 570

2.1 HLAVNÍ ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI

Organizace je základní a mateřskou školou se školní družinou a školní jídelnou v ZŠ. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané,
U Sokolovny 275
798 16 Čelechovice na Hané

IČ: 70941611
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: 9pttii5
REDIZO: 600120333

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČO)

70941611

7. PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Nejsme plátci DPH.

8. DOKUMENTY

Dokumenty

Úřední deska

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně i elektronicky.

Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 105/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím:

 • Ředitel: Mgr. Tomáš Doseděl
 • Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Látalová

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě (listiny) nebo dokumentů v digitální podobě předávaných na přenosných technických nosičích dat:

Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané,
U Sokolovny 275
798 16 Čelechovice na Hané
Datová schránka: 9pttii5

Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, JPG/JPEG, PNG, TIF/TIFF, ODT, DWG, CAL, HTML/XHTML/HTM, XLS, XLSX, XML, FO/ZFO, ODS. Výše uvedené formáty mohou být zabalené v souboru ZIP. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 10 MB.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronická data
Datové zprávy jsou přijímány na: flash disk, CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray disk.

Způsob nakládání s datovými zprávami
Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo zpracovávaných informacích. Pokud bude na adresu doručena datová zpráva v chybném datovém formátu nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána. Způsob nakládání s neúplným anebo poškozeným dokumentem v analogové podobě nebo dokumentem v elektronické podobě. Pokud bude na adresu doručen neúplný nebo poškozený dokument v analogové nebo elektronické podobě a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Podání dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.
 • Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
 • Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 • Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.
 • Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.
 • Není-li správní orgán schopen zajistit přijímání podání v elektronické podobě podle odstavce 4, uzavře osoba uvedená v § 160 odst. 1. jejíž je tento správní orgán součástí, s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu (§ 160) o provozování elektronické adresy podatelny.
 • Nedojde-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 7, postupuje se v případě obecního úřadu podle zvláštního zákona: v případě jiného správního orgánu rozhodne krajský úřad, že pro něj bude tuto povinnost vykonávat obecní úřad obce s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu patří. Rozhodnutí vydává krajský úřad v přenesené působnosti. Rozhodnutí krajského úřadu se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který povinnost neplnil.

10.1 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č.337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

11. PŘEDPISY

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola ve věci poskytování informací rozhoduje:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady. Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. LICENČNÍ SMLOUVY, VZORY LICENČNÍCH SMLUV, VÝHRADNÍ LICENCE

V současné době nejsou pro Základní školu a Mateřskou školu Čelechovice na Hané, poskytnuty žádné vzory licenčních smluv a žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Výroční zprávy

POPISY POSTUPŮ – NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Služby veřejné správy na portal.gov.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

Ochrana osobních údajů

FORMULÁŘE

Formuláře