Informace k úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Vzhledem k novele § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) bude s účinností od 1.1.2024 NOVĚ stanovovat výši úplaty za předškolní vzdělávání ZŘIZOVATEL

 

Bezúplatné vzdělávání se poskytuje dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

  1. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání

Celodenní provoz – 400 Kč/měsíc

 

  1. Splatnost úplaty

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne kalendářního měsíce převodem na číslo účtu 9725330227/0100 (variabilní symbol  – rodné číslo dítěte), pokud ředitel školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Úplatu lze uhradit i jednorázově na celý školní rok.

  1. Úplata v období přerušeného provozu mateřské školy

Pokud dojde v kalendářním měsíci k omezení nebo přerušení provozu na dobu kratší nebo rovnu 5 vyučovacím dnům, úplata se nesnižuje. Jestliže je však omezení nebo přerušení provozu po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, sníží se měsíční výše úplaty poměrně k omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Úplata se pak vypočte následovně:

(Měsíční výše úplaty / počet pracovních dnů v konkrétním měsíci) x počet dnů provozu v konkrétním měsíci celkem

 

  1. Osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty je

  1. a)zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  2. b)zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči nebo přídavek na dítě,
  3. c)rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  4. d)fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., řediteli MŠ žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v témže odstavci, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele MŠ o této žádosti nabude právní moci.

V Čelechovicích 9. 7. 2023

Tomáš Doseděl, ředitel školy

Nejnovější příspěvky

Archiv

Joing Over 500,000 Students Enjoying Avada Education now

Become Part of Avada University to Further Your Career.